Kantavuudet ja jännevälit

Posi-Palkkien kantavuuden alustavassa mitoituksessa voidaan hyödyntää alla olevia jännevälitaulukoita.Taulukot on tehty kahdelle erilaiselle kuormitukselle, 1 kN/m2 ja 2 kN/m2. Arvoissa on huomioitu palkkien oma paino sekä hyötykuorma 2 kN/m2. Palkit mitoitetaan Eurocoden mukaisesti.

Kohteessa tarvittavien palkkien jänneväli luetaan kuvaajan pystyakselilta, soveltuva palkkipoikkileikkaus (PS10, PS12, PS14 tai PS 16) värikoodeista jolloin soveltuva k/k jako on luettavissa vaaka-akselilta.

Palkkijakojen väliarvot, esim k/k 450 voi lukea käyrästöltä.

Taulukon lähtökohtana käytetyt rakenteet ovat olleet värähtelymitoitettuja (värähtelyluokka C3, asuinrakennusten normaaliluokka). Värähtelytarkastelu on tehty EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaisesti.

Suunnittelija

Posi-Palkit valmistetaan mitallistetusta rakennesahatavarasta ja Posi-Joist® metalliprofiileista.

Lopullisen kokonaiskorkeuden määrää palkkivalmistajan käyttämä rakennesahatavara. Puutavaran koko täytyy varmistaa valmistajalta.

Valmistukseen soveltuvat yleisimmät Suomessa käytettävät sahatavaradimensiot ovat paksuudeltaan 42 ja 48 mm. Alla olevassa taulukossa on lueteltu palkkien korkeudet yleisimmin käytössä olevilla paarredimensioilla.

Palkkien korkeudet yleisimmillä rakennesahatavaradimensioilla

Posi-profiili Paarredimensio Paarteiden välinen tekninen asennustila
42mm 48mm
PS 8N 192 mm 204 mm 100 mm
PS 9N 215 mm 227 mm 120 mm
PS 10N 243 mm 255 mm 150 mm
PS 12N 294 mm 306 mm 190 mm
PS 14N 363 mm 375 mm 250 mm
PS 16N 411 mm 423 mm 275 mm

 

Profiilin numero viittaa valmiin palkin korkeuteen tuumissa, eli PS 12 on noin 300 mm korkea.

 

Rakennesuunnittelijalle toimitettavat tiedot suunnittelua varten:
Posi-Palkkien suunnittelu on erityissuunnittelua joka tapahtuu yhteistyössä kohteen päärakennesuunnittelijan kanssa.

Onnistuneen Posi-suunnittelun lähtökohtana ovat seuraavat lähtökohtatiedot:

 • arkkitehtipiirustukset ylä- ja alapuolisista kerroksista sekä tarvittaessa perustussuunnitelma josta selviää väliseinien kantavuus. DWG/DXF
 • leikkaus tai tieto halutusta palkkiprofiilista
 • välipohjan omapainokuorma (ylä- ja alapinta voidaan antaa erikseen)
 • tuentatapa kantavilla ulkoseinillä sekä välituet (näkyvä-/piilopalkki)
 • tarvittavat detaljit (tuennat, päätyseinä, porrasaukko)
 • hormin sijainti / suojaetäisyys
 • WC-istuimien paikat, läpiviennit, liesituuletin sijainti
 • IV koneen sijainti
 • yläpohjaa kannattavien pilareiden sijainti ja koko
 • lisäkuormat (esim ammeet, betonilaatat, ym)
 • muut suunnittelun lähtökohtatiedot (LVI varaukset, palkkikengät)
 • TILAAJALLE KUULUU SUUNNITELMAN TARKASTUS ENNEN TUOTANTOA

Värähtelysuunnitelu tehdään asuinrakennusten normaaliluokkaan EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaan, tarkastelun lähtökohtana ovat yleisen käytännön mukaisesti kävelystä aiheutuvat värähtelyt.

Suunnittelussa ei oteta huomioon koneiden aiheuttamaa värähtelyä.

Pesukoneen tai muun käyntitaajuudeltaan 5-30 Hz toimivan koneen sijoittamista kevyen välipohjan päälle ei suositella ilman erityissuunnittelua. Suunnittelussa tulee huomioida riittävä vaimennus perustuksen tai laitteen sisäisten rakenteiden avulla.

Posi-palkiston päälle tulevien kone-asennusten osalta Posi-Palkkien suunnittelija voi toimeksiannosta selvittää huonetilan lattiarakenteen laskennallisen ominaistaajuuden koneasennusten vaimennusjärjestelmän suunnittelua varten.

Vaatimustenmukaisuus

Posi-Palkkien käyttötarkoitus sekä tuotteen varmennetut tekniset ominaisuudet on esitetty BM TRADA Certification Ltd laatimassa eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-07/0161. ETA perustuu eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan EAD 130031-00-0304 Metal web beams and columns, jonka voi ladata osoitteesta www.eota.eu.

Posi-Palkkien suunnittelu ja valmistus perustuu ETA hyväksynnässä annettuihin ohjeisiin. Tekninen hyväksyntä kattaa välipohjarakenteiden lisäksi yläpohjassa ja seinärakenteissa käytettävät Posi-rakenteet.

SUOMEN VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

Suomen rakennusmääräyskokoelman osa B2 edellyttää naulalevyillä liitettyjen rakenteiden osalta, että niiden valmistus tapahtuu ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuselimen valvonnassa. Ulkoisen laadunvarmistuksen osoittamiseksi on käytössä kaksi mahdollisuutta:

1. CE-MERKINTÄ

Posi palkkien CE-merkintä on tullut mahdolliseksi eurooppalaisen arviointiasiakirjan EU:n virallisessa lehdessä julkaisemisen myötä 20.3.2019.

Posi-palkkien valmistaja voi hakea MiTek Industries Ltd:ltä lupaa toimia Posi-palkkien virallisena tuotevalmistajana. Virallisen valmistajan asemassa tuotteiden CE-merkintä on mahdollista ETA-07/0161 käyttöoikeuden perusteella.

Tehdas laatii tuotteelle tuotesertifiointiin perustuvan CE-merkinnän, joka seuraa tuotetta tehtaan toimintajärjestelmän mukaisesti.

Ilmoitettu sertifiointilaitos laatii yrityksen käyttöön varmennustodistuksen (Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä / Certificate of constancy of performance), joka toimitetaan asiakkaalle pyydettäessä.

2. KANSALLISEN LAADUNVARMISTUSOHJEEN MUKAINEN SERTIFIOINTI

Kun valmistajalla on käytössään EN 15497 mukaisesti sormijatkettua rakennesahatavaraa, tehdään sertifiointi aina Ympäristöministeriön julkaiseman Puu-teräs liittopalkkien laadunvarmistusohjeen perusteella, koska EAD 130031-00-0304 nykyisessä versiossa ei ole vielä huomioitu mukaisen sormijatketun puutavaran käyttämistä palkkien puuosissa.

Käytettäessä Ympäristöministeriön vahvistamaa laadunvarmistusohjetta, laadunvalmistuksesta vastaava laitos myöntää valmistavalle yritykselle sertifiointimerkin käyttöoikeuden sekä laadunvarmistussertifikaatin, joka toimitetaan asiakkaalle pyydettäessä.

Rakennekirjasto

Oheisissa tiedostoissa on esitetty yleisimmät ratkaisut Posi-palkkien käyttöön liittyen:

Lisätietoja

PO-1 ohjeeseen on koottu Posi-Palkkien® käyttöön, asennukseen ja käsittelyyn liittyvää tietoa. Ohjeen on laatinut palkeissa käytettävien metallisauvojen valmistajan MiTek Finland Oy:n suunnittelutoimisto.

Tämä ohje on päivittyvä dokumentti, jonka ajantasaista versiota ylläpidetään tällä sivulla.

Tiedosto Versio Lataa
PO-1 Posi-palkinasennus-ja tuentaohje ver 1.3 / 11.11.2019 Lataa
PO-2 Posi-välipohjapalkiston asennustyön tarkastuslomake ver 1.0 Lataa
Lausunto Posi-palkkivälipohjien palonkestosta 18.2.2019 Lataa